CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Prawo cywilne

 • opracowywanie i opiniowanie umów
 • przygotowywanie pozwów m.in. o zapłatę
 • kompleksowa ocena ryzyka prowadzenia sporu sądowego
 • opracowanie długofalowych scenariuszy procesowych
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych

Prawo rodzinne, opiekuńcze i spadkowe

 • bieżące doradztwo w sprawach o rozwód i separację
 • zastępstwo procesowe w sprawach rodzinnych (rozwody, separacje, podział majątku, ustalenie kontaktów, alimenty) i spadkowych
 • bieżące doradztwo w sprawach wynikających ze stosunków między rodzicami a dziećmi

Prawo karne

 • prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę
 • obrona oskarżonych w postępowaniu karnym i karno-skarbowym
 •  reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwę w wykonaniu kary
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie
 • sporządzanie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
 • sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym
 • prowadzenie spraw przed sądem w sprawach wykroczeniowych

Prawo ochrony konsumentów

 • prowadzenie spraw z zakresu naruszeń praw konsumentów i zasad konkurencyjności
 • reprezentowanie przed Rzecznikiem Konsumentów, Urzędem Ochrony Konkurencji i konsumentów oraz w postępowaniach sądowych

Prawo handlowe i gospodarcze

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • opracowywanie umów/statutów spółek
 • doradztwo w bieżącej działalności, w tym przygotowanie i obsługa obrad zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek
 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności i optymalizacji wykorzystywanych form prawnych oraz podatkowych
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i likwidacyjnych

Prawo zamówień publicznych

 • przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia
 • pomoc w szacowaniu wartości zamówienia, opisaniu przedmiotu zamówienia, wyborze trybu postępowania, określaniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, ogłoszenia o zamówieniu oraz wszelkich niezbędnych dokumentów
 • pomoc przy sporządzaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • przygotowanie projektów umów i pism
 • konsultacje i pomoc w przygotowaniu ofert
 • doradztwo formalno-prawne na każdym etapie postępowania
 • przygotowywanie korespondencji kierowanej do Zamawiających
 • weryfikacja warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert oraz postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod kątem możliwości złożenia oferty
 • przygotowanie odwołań i reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach sądowych

Prawo bankowe, finansowe i podatkowe

 • przygotowywanie optymalizacji podatkowych, restrukturyzacja przedsiębiorstw mającą na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych
 • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych przed organami kontroli skarbowej
 • sporządzanie skarg administracyjnych oraz skarg kasacyjnych oraz reprezentowanie Klientów przed sądami w postępowaniach podatkowych
 • prowadzenie negocjacji z Bankami i reprezentowanie w sprawach z zakresu prawa finansowego i bankowego
 • dochodzenie odszkodowań

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • opracowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o wspólnej odpowiedzialności za mienie powierzone, klauzul o zachowaniu tajemnicy, kontraktów menedżerskich oraz dotyczących telepracy i innych
 • sporządzanie regulaminów pracy i wynagradzania, opiniowanie systemów premiowania i wynagradzania pracowników i systemów ocen okresowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa
 • bieżące porady w kwestiach związanych z prawem pracy m.in. ustaniem i modyfikacją stosunków pracy, naruszeniem zakazu konkurencji, ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa
 • opracowywanie kompleksowych opinii prawnych w sprawach związanych z prawem pracy i ubezpieczeń społęcznych
 • reprezentowanie w postępowaniach przez ZUS i ZER
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społęcznych

Windykacja należności

 • prowadzenie windykacji
 • reprezentowanie w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami
 • prowadzenie negocjacji z dłużnikami
 • reprezentowanie dłużników
 

Doradztwo inwestycyjne i gospodarcze

 

Doradztwo kredytowe i ubezpieczeniowe, dotacje unijne

 • doradztwo i pośrednictwo kredytowe i ubezpieczeniowe dla osób fizycznych i przedsiębiorstw
 • pomoc przy ocenie i wyborze form finansowania inwestycji
 • zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw
 • pomoc w pozyskaniu i rozliczeniu dotacji, subwencji i innych form pomocy ze środków Unijnych
 

Optimalizacja modeli biznesowych

 • optymalizacje modelu biznesowego firmy i reorganizacje przedsiębiorstwa
 • tworzenie planów biznesowych
 • ocena efektywności projektów inwestycyjnych oraz optymalizacja struktury finansowania
 • analizy efektywności, analizy ekonomiczne i finansowej
 • audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem
 

Pośrednictwo nieruchomości

W ramach współpracy z Margo Nieruchomości zajmujemy się pośrednictwem przy transakcjach sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości, ale również eksmisją i oddłużaniem.
 

Szkolenia

Kadra firmy, świadczy także usługi szkoleń specjalistycznych dla naszych Klientów – w dowolnie wybranej formie w tym: prezentacji, wykładów, warsztatów, seminariów. Przedmiotem prowadzonych szkoleń są zagadnienia znajdujące się w obszarze naszej praktyki.